Raport nr 16/2012
23.03.2012

Informacja osoby zobowiązanej o zbyciu akcji Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Artura Górnika – Prezesa Zarządu Emitenta zawiadomienie o następującej treści:

„W oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) oraz art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami) zawiadamiam, jako osoba zobowiązana – Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jej znaczący akcjonariusz, że w dniu 22 marca 2012 r. powziąłem wiadomość, iż:
1) w dniu 13 marca 2012 r. zbyłem bezpośrednio 167 800 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) sztuk akcji po cenie 14,00 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej na GPW w Warszawie (transakcja rozliczona 16 marca 2012 r.);
2) w dniu 22 marca 2012 r. zbyłem bezpośrednio 25 443 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuk akcji po cenie 14,00 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie (transakcja do rozliczenia dnia 27 marca 2012 r.).

Przed zmianą posiadałem bezpośrednio 450 492 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 3,48% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 450 492 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 257 249 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 1,99% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 257 249 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wobec faktu, iż jestem pomiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do spółki KI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, posiadałem i nadal posiadam pośrednio również 250 897 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 1,94% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 250 897 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łącznie (bezpośrednio i pośrednio) przed zmianą posiadałem 701 389 (siedemset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 5,42% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 701 389 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Obecnie po zmianie posiadam łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 508 146 (pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 3,93% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 508 146 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

Informację sporządzono w Singapurze w dniu 23 marca 2012 r.

Podstawa prawna:
1) art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.);
2) art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950).