Raport nr 13/2016
1.03.2016

Złożenie przez członka Rady Nadzorczej Spółki wniosku o zabezpieczenie roszczenia dotyczącego kwestii ustalenia członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu w dniu 25.02.2016 r przez członka Rady Nadzorczej Spółki („RN„) Pana Piotra Urbańczyka, wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie („Wniosek„) o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego w zakresie żądania ustalenia przez Sąd na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusz Chadaj („Przewodniczący RN„) nie wchodzi w skład RN co najmniej od dnia 22.02.2016 r.
Jako żądane sposoby zabezpieczenia Wniosek wskazuje: (i) zakazanie odbycia posiedzenia RN, które Przewodniczący RN zwołał na dzień 3.03.2016 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, lub odbycia każdego innego posiedzenia RN, jakie zostałoby zamiast tego zwołane w zmienionej dacie lub miejscu (o fakcie zwołania tego posiedzenia RN Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2016), lub (ii) zakazanie dokonywania przez RN zwołaną przez Przewodniczącego RN na dzień 3.03.2016 r. dokonywania zmian w składzie Zarządu Spółki i powoływania Zarządu na nową kadencję, (iii) zakazanie Panu Ireneuszowi Chadaj (na czas procesu) podejmowania jakichkolwiek działań i czynności faktycznych lub prawnych w charakterze Przewodniczącego RN i członka RN, w tym zwoływania posiedzeń RN, uczestniczenia w nich oraz wykonywania prawa głosu.
W ocenie Spółki, zarówno Wniosek, jak i objęte nim roszczenie są w sposób oczywisty bezpodstawne, wobec całkowitej bezzasadności kwestionowania członkostwa Pana Ireneusza Chadaja w RN i pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego RN. Podnoszenie zastrzeżeń w tym zakresie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w świetle jednoznacznej wymowy faktów oraz stosownych wyjaśnień, jakie przedstawiono w treści informacji zawartych w raportach bieżących Spółki nr 9/2016 i nr 10/2016. Zarząd podkreśla, że treść uzasadnienia Wniosku ignoruje podane do publicznej wiadomości i w związku z tym znane Panu Piotrowi Urbańczykowi fakty, przemilczając istnienie dowodów, które ewidentnie przeczą twierdzeniom przytoczonym na poparcie roszczeń wnioskodawcy (w szczególności we Wniosku nie zostały zaprezentowane fakty wskazujące jednoznacznie na cofnięcie rezygnacji przez Przewodniczącego RN przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji).

Ponadto Zarząd raz jeszcze zwraca uwagę, że ocena prawna odnośnego stanu faktycznego została zaprezentowana w opinii prawnej załączonej do komunikatu Zarządu z dnia 26.02.2016 r. (udostępnionego na stronie internetowej Spółki (http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/artykuly/2906,1170,komunikat-zarzadu-kredyt-inkaso-s-a-w-zwiazku-z-okolicznosciami-opisywanymi-w-raportach-biezacych-nr-9-2016-oraz-nr-10-2016.htm).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Spółka traktuje Wniosek jako przejaw działania w złej wierze, celowo obliczonego na spowodowanie destabilizacji funkcjonowania RN w obecnym, pełnym składzie, poprzez instrumentalne wykorzystanie sądowego trybu postępowania zabezpieczającego, którego specyfika co do zasady nie przewiduje możliwości aktywnego udziału ze strony podmiotu, wobec którego zabezpieczenie jest skierowane (Wniosek nie jest kierowany do Spółki celem umożliwienia jej zajęcia stanowiska i jest rozpatrywany przez Sąd na posiedzeniu niejawnym, co do zasady wyłącznie w oparciu o twierdzenia wnioskodawcy). Mimo tego Spółka zamierza podjąć odpowiednie czynności procesowe w celu wykazania bezpodstawności Wniosku oraz ewentualnego powództwa (w razie jego wniesienia), w tym przede wszystkim przedstawić Sądowi wszystkie fakty i dowody na jej poparcie, a w szczególności pominięte we Wniosku.