Raport nr 24/2007
8.08.2007

Porządek obrad i termin NWZA oraz proponowane zmiany w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 9, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A., które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2007 roku o godzinie 11.00 w Zamościu przy ul. Okrzei 32 II piętro, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh podaje się, że w § 8 Statutu po dotychczasowej treści, która pozostaje bez zmian dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 30 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego.’

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w sekretariacie Spółki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 sierpnia 2007 r. do godz.16:00.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Szczegółowa podstawa: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania