Raport nr 27/2020 K
17:01 7.12.2020

Korekta treści raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi uchwał podjętych i przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce w dniu 27 listopada 2020 r., o których to uchwałach i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., w celu wyjaśnienia wątpliwości ponownie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2020 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na wymienionym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka wyjaśniając te wątpliwości wskazuje, że w treści załącznika do raportu 27/2020 pod uchwałami nieposiadającymi numeru porządkowego, które to uchwały nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, pomimo wpisania poprawnej liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” omyłkowo zamieszczono wzmiankę wskazującą to, iż uchwały były podjęte w głosowaniu tajnym albo jawnym, co mogłoby generować wątpliwość odnośnie do tego, czy uchwała ta została podjęta albo też nie została podjęta.

Po dokonaniu powołanej korekty w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wszystkim uchwałom ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 27 listopada 2020 r., nadano numerację ciągłą, zgodnie z otrzymanym protokołem notarialnym, a ponadto pod uchwałami, które nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 listopada 2020 r., oprócz wskazania liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” został dodany fragment o niepodjęciu uchwały (tak by bezpośrednio i wprost wskazać to, że uchwała dana nie została podjęta).

W związku z powyższym uległy zmianie numeracje uchwał co do, których wniesiono sprzeciw akcjonariuszy, co odbyło się w następujący sposób rzutujący na treść pierwotnego raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.:

Było:
Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 19/2020, 20/2020, 26/2020.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST CAPITAL FIZAN zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący JOHNA VAN KANNEL zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020.

Jest:
Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 23/2020, 35/2020, 46/2020.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST CAPITAL FIZAN zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 23/2020, 35/2020, 38/2020, 39/2020, 41/2020, 44/2020, 46/2020.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący JOHNA VAN KANNEL zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 23/2020, 35/2020, 38/2020, 39/2020, 41/2020, 44/2020, 46/2020.

Pliki do pobrania