Raport nr 56/2015
20.11.2015

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umów o subpartycypację

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopada 2015 r. jednostka zależna od Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KI I NS FIZ”, „Inicjator”) zawarła dwie umowy subpartycypacji.

Pierwsza umowa została zawarta z TRIGON PROFIT VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („TRIGON PROFIT VI”). Przedmiotem umowy jest nabycie przez TRIGON PROFIT VI („Subpartycypanta”) wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych z wyodrębnionego przez Inicjatora subpakietu wierzytelności subpartycypowanych, tj. zbioru praw tworzącego całość gospodarczą, złożonego z 12 813 sztuk wymagalnych zabezpieczonych wierzytelności wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej według stanu na dzień 16.10.2015 r. wynoszącej 165 174 109,52 zł . Do dnia 24 listopada 2015 r. Subpartycypant zapłaci na rzecz Inicjatora kwotę rozliczenia, tj. kwotę 17 593 883,00 zł.

Druga umowa została zawarta z TRIGON PROFIT VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („TRIGON PROFIT VII”). Przedmiotem umowy jest nabycie przez TRIGON PROFIT VII („Subpartycypanta”) wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych z wyodrębnionego przez Inicjatora subpakietu wierzytelności subpartycypowanych, tj. zbioru praw tworzącego całość gospodarczą, złożonego z 12 752 sztuk wymagalnych zabezpieczonych wierzytelności wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej według stanu na dzień 16.10.2015 r. wynoszącej 168 427 906,41 zł. Do dnia 24 listopada 2015 r. Subpartycypant zapłaci na rzecz Inicjatora kwotę rozliczenia, tj. kwotę 17 619 471,00 zł.

Od dnia rozpoczęcia subpartycypacji, tj. od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia wygaśnięcia umowy, Subpartycypantowi przysługuje wyłączne prawo do przepływów pieniężnych z wierzytelności objętych umową, w tym wpływów tytułem spłaty wierzytelności oraz obciążeń tytułem kosztów i wydatków.

Obydwie umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych, nie zostały zawarte pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Obydwie umowy zawarte zostały na czas określony 10 lat.

Podmiotem zarządzającym wierzytelnościami Inicjatora jest Emitent, który będzie w toku subpartycypacji nadal zarządzał wierzytelnościami.

Emitent pośrednio poprzez spółkę zależną Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada: (i) 29 certyfikatów inwestycyjnych w TRIGON PROFIT VI co stanowi 15,675 % ogółu certyfikatów inwestycyjnych w TRIGON PROFIT VI oraz (ii) 42 certyfikaty inwestycyjny w TRIGON PROFIT VII co stanowi 20,095 % ogółu certyfikatów inwestycyjnych w TRIGON PROFIT VII. Jednocześnie Emitent jest także podmiotem zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami TRIGON PROFIT VI i TRIGON PROFIT VII.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania każdej z umów za umowę znacznej wartości jest kwota rozliczenia umowy subpartyctypacji, której wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.