Raport nr 8/2008
27.03.2008

Zamknięta emisja obligacji (w trybie oferty niepublicznej)

Działając w oparciu o §17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 26.03.2008 r. na podstawie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o zamkniętej emisji 20 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy) każda.

  1. Celem emisji obligacji jest pokrycie wydatków związanych z zakupem pakietów wierzytelności w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności i uregulowanie innych zobowiązań Emitenta.
  2. Emitowane obligacje są obligacjami na okaziciela serii C.
  3. Wielkość emisji obligacji na okaziciela jest ustalona na 20 sztuk o wartości nominalnej 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Łączna wartość emitowanych obligacji wynosi 4.000 000 PLN (słownie: cztery miliony). Progiem emisji jest 1 (jedna) obligacja.
  4. Wykup obligacji nastąpi w dniu 26 marca 2009 r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji. Emitent ma prawo wcześniejszego odkupu Obligacji, a Obligatariusz jest zobowiązany Obligacje te zbyć. Każdy z Obligatariuszy ma prawo żądania wcześniejszego odkupu Obligacji, a Emitent jest zobowiązany w takiej sytuacji Obligacje te odkupić. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stawki procentowej. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie wynosić 11,0 % w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie równe średniej stopie WIBOR3M z pięciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o 5,0 punktów procentowych w stosunku rocznym. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, że rok ma 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co kwartał w następujących terminach: 26 czerwca 2008 r., 26 września 2008 r., 23 grudnia 2008 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji (okresy odsetkowe). W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji odsetki będą naliczane do dnia wykupu.
  5. Emitowane obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.
  6. Wartość zobowiązań Emitenta na koniec IV kwartału 2007 wyniosła 20 457 tys. złotych (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy), w tym zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji serii B w wysokości nominalnej 13 000 tys. (trzynaście milionów złotych), zobowiązań krótkoterminowych 5 036 tys. złotych (pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy) w tym z tytułu emisji obligacji serii A w wysokości nominalnej 4 500 tys. złotych (cztery miliony pięćset tysięcy), rezerwy na odroczony podatek dochodowy 2 188 tys. złotych (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) i rozliczeń międzyokresowych 233 tys. złotych (dwieście trzydzieści trzy tysiące). Emitent obecnie nie przewiduje zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych do czasu całkowitego wykupu obligacji. Występują zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców, które będą realizowane z bieżących wpływów.

Artur Górnik – Prezes Zarządu