Raport nr 84/2016
11:21 19.10.2016

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 19 października 2016 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 29 września 2016 roku dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie.

Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Maciej Szymański, Wiceprzewodniczącym Pan Tomasz Karpiński, Sekretarzem Pani Ewa Podgórska .

 

Ponadto na podstawie §8 ust. 7a Statutu Spółki Kredyt Inkaso S.A. funkcję Komitetu Audytu pełnić będzie cały skład Rady Nadzorczej.