Raport nr 62/2016
16:58 1.09.2016

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, budynek Horizon, V Piętro, 02-672 Warszawa.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały na akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.