Raport nr 62/2010
13.10.2010

Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 13 października 2010 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że Prospekt zostanie opublikowany w dniu 15 października 2010 r. w postaci elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.kredytinkaso.pl) oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl). Oferującym akcje jest Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce.