Raport nr 81/2010
17.11.2010

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej „FORUM” radca prawny Krzysztof Pilus i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) informuje, że w dniu 17 listopada 2010 r. podpisany został list intencyjny w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej „FORUM” radca prawny Krzysztof
Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).
Strony potwierdziły wolę podjęcia negocjacji celem zawarcia umowy nabycia większościowego pakietu praw udziałowych Kancelarii w miejscu i czasie ustalonym w terminie późniejszym, ale nie później niż do 31 grudnia
2010 r. Zamiarem Emitenta jest nabycie większościowego udziału, tj. min. 80% w zyskach i stratach z działalności Kancelarii oraz uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem Kancelarii.
Ze względu na przedmiot działalności gospodarczej Kredyt Inkaso SA, polegający na obrocie wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy) i nabywaniu pakietów wierzytelności z usług powszechnych w celu
późniejszego dochodzenia ich zapłaty na własny rachunek, Emitent jest w stanie zapewnić Kancelarii rozwój i maksymalizację efektywności usług prawniczych świadczonych przez Kancelarię w przeważającej mierze na rzecz
Emitenta.
Mając na uwadze fakt, że celem nabywania przez Emitenta wierzytelności jest zwykle dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek, uzyskanie dominującego wpływu na działalność Kancelarii, wpłynie korzystnie zarówno na
wyniki finansowe obu podmiotów jak i zabezpieczy najlepiej rozumiany interes Emitenta.