Raport nr 58/2010
30.09.2010

Sporządzenie Memorandum Informacyjnego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (30 września 2010 r.) zostało sporządzone Memorandum Informacyjne w związku z ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 322.009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja. Termin ważności Memorandum upływa 31 grudnia 2010 roku. Akcje Serii F emitowane są na podstawie Uchwały Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych”. Akcje serii F przypadają osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 16 (szesnastym) lipca 2010 roku i nie wymagają objęcia. Akcje te zostaną wydane z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii F i są one finansowane z zysku przeznaczonego w tym celu na kapitał rezerwowy. Zarząd Emitenta będzie ubiegał się wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na rynku podstawowym. Wprowadzenie Akcji Serii F będzie miało miejsce po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii F.

Memorandum jest udostępnione osobom, do których kierowana jest oferta publiczna Akcji Serii F w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://www.kredytinkaso.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne.htm w dniu 30 września 2010r.
Wszelkie informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum będą w okresie jego ważności udostępniane w formie raportów bieżących.