Raport nr 32/2018
12:52 13.07.2018

Emisja obligacji serii E1.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu wczorajszym tj. 12 lipca 2018 r. w późnych godzinach nocnych uchwały w sprawie emisji obligacji serii E1 („Obligacje”).

Obligacje serii E1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:
Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemituje do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).
Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 430 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 25 lipca 2022 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (24 stycznia 2019r., 24 lipca 2019 r., 24 stycznia 2020 r., 24 lipca 2020 r., 24 stycznia 2021 r., 24 lipca 2021 r. 24 stycznia 2022 r., 25 lipca 2022 – „Dni Płatności Odsetek”).

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: (i) 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy, (ii) 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy oraz (iii) 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy.

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji, w tym gdy:
– Wskaźnik Finansowy przekroczył 250 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego w całości na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;
– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody, zezwolenia, decyzje administracyjne lub inne licencje wymagane przez prawo, co powodowałoby uniemożliwienie Emitentowi prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji;
– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii E1 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 marca 2018 r. wynosi: 522.300,00 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

Pliki do pobrania