Raport nr 47/2009
8.12.2009

Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii O

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii O.

Złożone zostały zapisy na 9.227 (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) z oferowanych od 2 do 60.000 obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 07.12.2009 r. dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 9.227.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy).

Artur Górnik – Prezes Zarządu