Raport nr 52/2016
20:51 5.07.2016

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015/2016

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o dokonaniu poniższej korekty skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015/16, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2016 r. („Raport”).
W treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso (stanowiącego część Raportu), w informacji nt. podstawowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w początkowej części tabeli na str. 16 rubryka prezentująca wartość wskaźnika „EBITDA gotówkowa” na dzień 31.03.2016 r. zawiera omyłkowe wskazanie wartości „74 845″, podczas gdy prawidłową wartością powinno być „126 815″.
Skorygowana w powyższym zakresie tabela na str. 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso przedstawia się następująco:

ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Wskaźnik Licznik Mianownik  Wartość wskaźnika
 30.03.2016 31.03.2015
 Wskaźniki rentowności i efektywności
 ROA (ROAMA)  Zysk netto  Przeciętne aktywa  5,9%  7,4%
 ROE  Zysk netto  Przeciętny kapitał własny  14,9%  19,1%
 Wskaźniki efektywności  Koszty operacyjne  Przychody netto  35,6%  33,9%
 Wskaźniki efektywności  Koszty operacyjne  EBIT  55,0%  51,2%
 Rentowność netto  Zysk netto  Przychody netto  34,8%  39,9%
 Rentowność EBIT  EBIT  Przychody netto  64,8%  66,3%
 Rentowność EBITDA  EBITDA  Przychody netto  67,5%  68,8%
 EBITDA gotówkowa  Cash EBITDA  (Brak mianownika)  126 815  109 935

 

W związku z tym, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Raport w wersji zawierającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso skorygowane w powyższym zakresie. Jednocześnie, Spółka wskazuje, że z uwagi na spowodowaną wyjazdem nieobecność jednego z dwóch członków Zarządu Spółki (Prezesa Zarządu) nie jest możliwe przekazanie tekstu powyższego dokumentu w wersji podpisanej przez Zarząd w pełnym składzie; został on opatrzony jedynie podpisem Wiceprezesa Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niezwłocznie po zakończeniu nieobecności Prezesa Zarządu, skorygowany dokument zostanie uzupełniony o brakujący podpis i w tym kształcie ponownie przekazany do publicznej wiadomości.