Raport nr 14/2016
3.03.2016

Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od akcjonariusza Spółki: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (posiadającego akcje Spółki reprezentujące 16,34% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), złożonego na podstawie art. 400 § 1, 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z powyższym żądaniem akcjonariusz przedstawił projekty stosownych uchwał NWZA w zakresie dotyczącym pkt 2, 4, 5, 7 i 8 powyższego porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki zapowiada, że niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem akcjonariusza.