Raport nr 25/2009
3.07.2009

Tresc uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 r. Podstawa prawna

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 5 Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.

Artur Górnik – Prezes Zarządu