Raport nr 22/2013
19.07.2013

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2013 roku jednostka zależna od Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) zawarł umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank).

Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 295 414 427,73 zł za cenę w kwocie 34 915 932,93 zł.

Zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy.

Zawarta Umowa przewiduje warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na Fundusz nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia portfela wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.