Raport nr 3/2014
13.12.2014

Utajnienie Informacji poufnej

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych informuje o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, którą stanowi zawarta przez Emitenta i jednostkę zależną Emitenta w dniu 12 grudnia 2014 r. pod warunkami zawieszającymi umowa koinwestycyjna (Umowa Koinwestycyjna).
Podanie w chwili obecnej informacji o zawartej Umowie Koinwestycyjnej, będącej umową zawartą pod warunkami zawieszającymi, może naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, a także pozycję konkurencyjną Emitenta w branży, w której prowadzi działalność.
W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu powyższych informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu par. 3 do par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
Przekazanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu spełnienia warunków zawieszających.