Raport nr 20/2014
13.06.2014

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – refinansowanie zobowiązań jednostki zależnej

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca 2014 r. Emitent objął obligacje odsetkowe serii T wyemitowane przez Spółkę zależną.

Emitent objął, na podstawie umowy subskrypcji obligacji, obligacje odsetkowe serii T, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, nie zabezpieczone, na okaziciela, wyemitowane na okres 4 lat, w ramach emisji prywatnej, przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, stanowiącej Spółkę zależną Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 62 mln zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych) za cenę równą wartości nominalnej obligacji („Obligacje”). Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Emitenta jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 62 mln zł.

Objęcie Obligacji nastąpiło poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności Emitenta i Spółki Zależnej, przy czym wierzytelność Emitenta do Spółki Zależnej wynikała z wymagalnego zobowiązania Spółki Zależnej do wykupu 4 czterech serii obligacji odsetkowych, objętych przez Emitenta w dniu 9 grudnia 2011 roku, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 60/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej będącej emitentem obligacji, posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Wartość nominalna objętych Obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.