Raport nr 26/2024
15:26 28.05.2024

Ustanowienie pakietu zabezpieczeń obligacji serii K1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 24 marca 2022, raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 28 marca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku – Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację, iż podmiot zależny Emitenta tj. Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie („KIIRO”) zawarł  umowę zastawu rządzonego prawem rumuńskim, na należących do KIIRO portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej wynoszącej, 35,6 mln PLN według stanu na dzień 31 marca 2024 roku – w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii K1 wyemitowanych przez Emitenta.

Zastaw, o którym mowa w niniejszym raporcie został ustanowiony zgodnie z warunkami emisji obligacji serii K1 i stanowi kolejny pakiet zabezpieczeń zabezpieczających wierzytelności przysługujące obligatariuszom z tytułu ww. obligacji.

Pliki do pobrania