Raport nr 26/2021
17:29 25.06.2021

Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o ustalenie istnienia uchwały o odwołaniu Macieja Jerzego Szymańskiego oraz o stwierdzenie nieważności uchwały 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r.

 

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących numer 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz 11/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2021 r. doręczony został Spółce pozew przeciwko Spółce, wniesiony przez akcjonariusza Spółki – Johna van Kannela („Powód”) w dniu 28 grudnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy („Pozew”). Pozew zawiera dwa żądania: (i) ustalenia istnienia uchwały w sprawie odwołania Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki oraz (ii) stwierdzenia nieważności uchwały nr 38/2020 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, a także wniosek o zabezpieczenie ww. roszczeń.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia został prawomocnie oddalony w całości, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Podstawą żądań powództwa jest rzekomy brak prawa do głosu przez większościowego akcjonariusza Spółki, WPEF VI Holding V B.V, wskutek naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu prawnego oraz o spółkach publicznych

Spółka uznaje żądania zawarte w Pozwie za całkowicie bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się im, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w odpowiedzi na Pozew, do której wniesienia Spółka została zobowiązana przez Sąd).

 

Pliki do pobrania