Raport nr 27/2009
3.07.2009

Decyzja o wypłacie dywidendy

Zarząd Kredyt Inkaso informuje, iż w dniu 3.07.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r. w kwocie 2 537 tys. zł. (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), w ten sposób, że kwota 494 460 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), tj. kwota 9 gr. (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, zaś kwota 2 042 540 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych) przeznaczona została na kapitał zapasowy.

Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 8 września 2009 r.

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 22 września 2009 r.

Artur Górnik – Prezes Zarządu