Raport nr 26/2016
14.03.2016

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Zbywca”) zawarła w dniu 14 marca 2016 roku Umowę przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji („Umowa”) z AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Nabywca”), w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 88,37 mln PLN.

Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy Nabywcą a Zbywcą w dniu 14 marca 2016 r. Przedmiotem Umowy jest zbycie przez Zbywcę pakietu wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 186,88 mln EUR („Pakiet Wierzytelności”) za cenę około 15,99 mln EUR („Cena”). Przeliczając w/w wartości wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia łączna wartość nominalna nabytego Pakietu Wierzytelności wynosi około 800,07 mln PLN, zaś cena około 68,47 mln PLN.

Umowa przewiduje, iż przeniesienie wierzytelności oraz zabezpieczeń na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zawieszającym:
1. zapłaty Ceny, przy czym Nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny nie później niż do dnia 16 marca 2016r.,
2. przejścia wierzytelności oraz zabezpieczeń na Zbywcę, na warunkach przewidzianych w umowie przelewu wierzytelności zawartej z Unicredit S.A. z siedzibą w Bukareszcie, o której podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR.

Pozostałe jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia Pakietu Wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).