Raport nr 9/2022
10:48 24.03.2022

Emisja obligacji serii K1.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2022 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii K1 („Obligacje”).

Obligacje serii K1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie zadłużenia Grupy, w tym na częściowy wykup lub odkup obligacji serii F1, obligacji serii E1 lub obligacji serii H1 Emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Emitenta i podmiotów z Grupy.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii K1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 165.000.000 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100).

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone, a następnie będą ustanowione zabezpieczenia
w postaci zastawów na portfelach wierzytelności  i innych instrumentach finansowych należących do Spółki lub jej podmiotów zależnych. Obligacje będą zaoferowane
w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach poprzez złożenie propozycji nabycia, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w sposób o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia 2017/1129.

Minimalną liczbę Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku określono na 100.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 530 punktów bazowych od dnia emisji do ostatniego dnia pierwszego okresu odsetkowego, a w pozostałym okresie 490 punktów bazowych.

Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 28 marca 2029 r. przy czym Emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji.

Pliki do pobrania