Raport nr 36/2014
1.10.2014

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 15% głosów na WZ Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2014 r. powziął informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny o poniższej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające funduszami: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”) oraz Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej: „DFE”) informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Kredyt Inkaso S.A. (dalej: „Spółka”), zawartej w dniu 25 września 2014 r. fundusze Generali OFE i DFE zwiększyły stan posiadania akcji powyżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali OFE i DFE wynosiła 1 928 562 szt. (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowiło 14,91% udziału w obecnym kapitale oraz 14,91% głosów na WZA Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali OFE i DFE wynosi 1 948 562 szt. (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 15,06% udziału w obecnym kapitale oraz 15,06 głosów na WZA Spółki.

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali OFE i DFE nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki.”