Raport nr 26/2010
29.05.2010

I. Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu. II. Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

I. Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki II kadencji dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie. Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Sylwester Bogacki, Wiceprzewodniczącym Pan Adam Buchajski, Sekretarzem Pan Tomasz Filipiak. Natomiast w skład Komitetu Audytu powołano Sylwestra Bogackiego, Ireneusza Chadaj oraz Tomasza Filipiak, zaś funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powierzono Tomaszowi Filipiak.

 

II. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 maja 2010 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 28 kwietnia 2010 r. (w § 2 ust. 2 pkt 1 po lit. m) dodano lit n) oraz lit o).