Raport nr 12/2019
18:05 15.04.2019

Zamiar emisji obligacji serii F1.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii F1 („Obligacje”).

Spółka zamierza wyemitować do 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk Obligacji serii F1, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 220.000.000 zł (dwieście dwadzieścia milionów złotych).

Obligacje będą zaoferowane w trybie oferty prywatnej, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów, nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie KDPW.

Roszczenia obligatariuszy z tytułu Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie standardowych zabezpieczeń w tym m.in. zastawów na portfelach wierzytelności oraz certyfikatach inwestycyjnych będących elementami bilansu Emitenta lub jego podmiotów zależnych oraz innych składnikach majątku Emitenta. Minimalna suma zabezpieczenia na portfelach wierzytelności będzie sukcesywnie rosnąć aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 200 mln PLN, natomiast minimalna suma zabezpieczenia na certyfikatach inwestycyjnych i innych składnikach majątku Emitenta będzie sukcesywnie rosnąć aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 150 mln PLN. Ustanawiane zabezpieczenia będą zabezpieczały również obligatariuszy pozostałych serii, dla których warunki emisji zawierają klauzule równego traktowania wierzycieli (pari passu).

Emitowane Obligacje będą oprocentowane zmienną stopą procentową opartą o 6-miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 490 punktów bazowych z odsetkami wypłacanymi w okresach półrocznych. Maksymalny termin wykupu został ustalony na dzień 26 kwietnia 2023 r., przy czym Emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji.

Warunki Emisji Obligacji będą zawierały standardowy zestaw przypadków naruszenia, w tym konieczność utrzymania wskaźników finansowych Emitenta na określonym poziomie. Emitent planuje dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym ASO GPW lub ASO BondSpot.

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie obecnego zadłużenia, w tym na częściowy odkup obligacji serii Y, A1 i A2, C1, D1, E1 i Z wyemitowanych przez Emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy, w tym w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup nowych portfeli wierzytelności.

Parametry Obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu, dopuszczenie do obrotu i zakres zabezpieczenia zostaną ostatecznie ustalone przez Emitenta po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi inwestorami.

O dojściu do skutku emisji oraz przydziale Obligacji, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Pliki do pobrania