Raport nr 67/2015
22.12.2015

Emisja obligacji serii Y

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 21 grudnia 2015 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie przydziału obligacji serii Y.

Obligacje serii Y wyemitowane zostały na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:
Celem emisji Obligacji serii Y jest pozyskanie środków na zrefinansowanie części zadłużenia finansowego Spółki, obligacji wyemitowanych przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz na zakup portfeli wierzytelności.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemitowała 40 000 (czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100).
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i są zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach) prowadzonej przez Erste Securities Polska S.A., a następnie będą przeniesione do systemu rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje serii Y mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 3,95% w skali roku. W przypadku, gdy wzrost wskaźnika zadłużenia finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych wykazanego w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta przekroczy 200%, marża zostanie zwiększona o 25 punktów bazowych w skali roku. Podwyższona marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla okresów odsetkowych przypadających bezpośrednio po okresie odsetkowym, w którym poziom wskaźnika finansowego przekroczył 200 procent. Podwyższona marża nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla okresów odsetkowych przypadających bezpośrednio po okresie odsetkowym, w którym poziom wskaźnika finansowego został obniżony do co najwyżej 200 procent. W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość stopy procentowej dla odsetek narastających po dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych.

Okres zapadalności Obligacji wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu Obligacji nastąpi 21 czerwca 2019 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (21 czerwca 2016 r., 21 grudnia 2016 r., 21 czerwca 2017 r., 21 grudnia 2017 r., 21 czerwca 2018 r., 21 grudnia 2018 r., 21 czerwca 2019 r.).
Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić w następujących Dniach Płatności Odsetek: 21 czerwca 2018 r. lub 21 grudnia 2018 r. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi 21 czerwca 2018 r.) oraz 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi 21 grudnia 2018 r.).
Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii Y nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wynosi 257 434 122,33 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. Emitent jest spółką publiczną i z tego powodu przy bieżącej ocenie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta należy uwzględnić wszelkie informacje udostępnione przez Emitenta do publicznej wiadomości.

DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM OBLIGACJI ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE: nie dotyczy.
ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE: nie dotyczy.
WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO: nie dotyczy.
LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH AKCJI – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI: nie dotyczy.
OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI: nie dotyczy.
LICZBA AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ: nie dotyczy.
CENA EMISYJNA AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA: nie dotyczy.
TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI: nie dotyczy.