Raport nr 31/2008
13.08.2008

Korekta raportu kwartalnego Q 1/2008 – stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w punkcie V informacji dodatkowej do raportu Q 1/2008 „Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego” znalazły się dane wg stanu przekazanego Spółce przez akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych” zamiast najbardziej aktualnych danych o stanie posiadania akcji jakie wynikały z informacji przekazanych do dnia publikacji raportu (04 sierpnia 2008) przez instytucje zobowiązane do rozliczenia dywidendy.

W związku z powyższym Zarząd Kredyt Inkaso S.A. przekazuje niniejszym raportem informacje o stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wg stanu na dzień przekazania raportu kwartalnego (04 sierpnia 2008) skorygowane o dane wynikające z informacji otrzymanych na potrzeby rozliczenia dywidendy przed datą przekazania raportu kwartalnego.

Stan posiadania:

Dekra Holdings Limited (Nikozja, Cypr) – 549.000* akcji, stanowiących 9,99* % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 549.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta co stanowi 9,99 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Deustche Bank AG (Frankfurt, Niemcy) za pośrednictwem DWS Polska TFI S.A. – 322.235* akcji, stanowiących 5,87* % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 322.235 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta co stanowi 5,87 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Artur Górnik – Prezes Zarządu