Raport nr 2/2018
18:12 31.01.2018

Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/2018

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że prace związane z przygotowaniem skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku obrotowego 2017/2018 wykazały istotne pozytywne zmiany w pozycji wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta w porównaniu z analogicznym okresem w roku obrotowym 2016/2017.

Wspomniane istotne pozytywne zmiany przedstawiają się następująco:

Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta („Spłaty Wierzytelności”) w III kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosły 47,3 mln zł, podczas gdy w III kwartale roku obrotowego 2016/17 wyniosły 31,9 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności, w w/w okresach III kwartału polega na wzroście o 48%.

Ponadto Spłaty Wierzytelności w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 wyniosły szacunkowo około 132,9 mln zł, podczas gdy w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17 wyniosły 100,9 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności w w/w okresach I półrocza polega na wzroście o 31,7%.

Z powyższego wynika, że Spłaty Wierzytelności w roku kalendarzowym 2017 wyniosły szacunkowo około 173,9 mln zł, podczas gdy w roku kalendarzowym 2016 wyniosły 147,3 mln zł, stąd szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności w w/w okresach polega na wzroście o 18%.

Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (chodź nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez Spółkę EBITDA gotówkową.

Wysokość wpłat dłużników jest pochodną m.in.: (i) efektywności operacyjnej Emitenta, (ii) wielkości obsługiwanego portfela wierzytelności oraz (iii) sytuacji ekonomicznej dłużników. Wyższe wpłaty dłużników wynikają z trendu wzrostowego w odniesieniu do powyższych czynników.