Raport nr 2/2021
17:23 18.01.2021

Korekta uzupełniająca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy 2019/2020

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o dokonaniu korekty uzupełniającej sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. („Sprawozdanie Zarządu”), stanowiące element skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/2020, który został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2020 r. („Raport Okresowy”)

Treść Sprawozdania Zarządu została uzupełniona o szczegółowy opis stopnia narażenia Spółki i Grupy Kapitałowej na poszczególne ryzyka wskazane w ramach punktu 2.9.1. Sprawozdania Zarządu, jak również dodano opis czynników jakie Spółka wzięła pod uwagę opracowując wykres prezentujący prognozowane przyszłe wyniki z posiadanych przez siebie portfeli wierzytelności dla okresu 180 miesięcy, zamieszczony w punkcie 3.3 Sprawozdania Zarządu.

Powyższe uzupełnienia nie mają wpływu na istotność uprzednio przekazanych w Sprawozdaniu Zarządu informacji, stanowiąc wyłącznie ich rozszerzenie; pozostają jednoczenie bez znaczenia dla zaprezentowanych w Raporcie Okresowym danych finansowych zawartych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019/2020.

W związku z powyższym Spółka ponownie przekazuje do publicznej wiadomości Raport Okresowy w tym zaktualizowane Sprawozdanie Zarządu.

Pliki do pobrania