Raport nr 27/2012
13:46 19.09.2012

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 września 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2012 roku, polegających na tym, że:

zmieniono § 2 ust. 2 pkt 1 Statutu poprzez dodanie lit. p) – s):

było:
„§ 2 ust. 2 pkt 1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 64.99.Z;
b) leasing finansowy – w PKD 64.91.Z;
c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
e) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z;
f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z ; –
g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z;
h) działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z;
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – w PKD 70.22.Z;
j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z.;
k) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z;
l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z;
m) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B;
n) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – w PKD 66.12.Z;
o) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66.30.Z.”

jest:
„§ 2 ust. 2 pkt 1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 64.99.Z;
b) leasing finansowy – w PKD 64.91.Z ;
c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
e) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z ;
f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z;
g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z ;
h) działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z;
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – w PKD 70.22.Z;
j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z.;
k) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z;
l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z;
m) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B;
n) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – w PKD 66.12.Z;
o) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66.30.Z.;
p) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – w PKD 69.20.Z;
r) działalność holdingów finansowych – w PKD 64.20.Z;
s) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
holdingów finansowych – w PKD 70.10.Z.”