Raport nr 50/2016
17.05.2016

Informacja o umorzeniu postępowania dot. wpisu w KRS zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2016, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dokonania w rejestrze wpisu zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w składzie Zarządu Spółki, w związku z cofnięciem przez wnioskodawcę odnośnych żądań (wniosków).