Raport nr 14/2013
20.06.2013

Złożenie oferty zawarcia umowy poręczenia

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. złożył nieodwołalną ofertę zawarcia umowy poręczenia skierowaną do każdej osoby nabywającej obligacje serii I (Obligacje), które to Obligacje mają zostać wyemitowane przez podmiot zależny – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (KI I NSFIZ, Emitent Obligacji).

Emisja Obligacji serii I zostanie przeprowadzona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów KI I NSFIZ z dnia 20 czerwca 2013 r. o wyrażeniu zgody na emisję Obligacji serii I przez KI I NSFIZ oraz uchwały Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii I przez KI I NSFIZ.

Przedmiotem emisji będzie nie więcej niż 15.000 zabezpieczonych Obligacji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda Obligacja. Datą emisji będzie dzień 4 lipca 2013 r. lub inny dzień, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, natomiast datą wykupu będzie dzień 4 stycznia 2016 r.
Celem emisji Obligacji jest sfinansowanie lub refinansowanie zakupu portfela polskich wierzytelności bankowych wobec osób fizycznych, m.in. z tytułu sald debetowych, kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych i pożyczek gotówkowych lub z tytułu innych czynności bankowych.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji.

Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
a) poręczenie udzielone przez Kredyt Inkaso S.A. do kwoty 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, przy czym wyżej wymienione poręczenie wygaśnie w dacie prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego, o którym mowa w lit. b poniżej, lub
b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze wierzytelności, który Emitent Obligacji nabył na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 grudnia 2010 r., obejmującym wierzytelności o wartości 49.977.817,01 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście i 01/100) złotych według stanu na dzień 19 czerwca 2013 r. Najwyższa suma zabezpieczenia zostanie określona na kwotę stanowiącą 150% wartości emisji Obligacji serii I. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony przez Emitenta Obligacji.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,00% w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje będą oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

Umowa poręczenia zostanie zawarta z chwilą złożenia przez nabywcę Obligacji oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, pod warunkiem zawieszającym dokonania przydziału Obligacji na rzecz Obligatariusza.

W umowie poręczenia Kredyt Inkaso S.A. nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiąże się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Spółka wykona te zobowiązania. Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Spółkę wyniesie 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Każda umowa poręczenia będzie obowiązywała najdalej do daty prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.