Raport nr 61/2017
14:41 23.11.2017

Ustanowienie linii kredytowej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2017 r. jednostka zależna Emitenta – Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zawarła umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) o ustanowienie linii kredytowej („Umowa”) będącej kontynuacją uprzednio ustanowionej linii kredytowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Fundusz może wykorzystać pozyskane środki na działalność gospodarczą, w tym finansowanie refinansowania oraz zakupu portfeli wierzytelności.
Zgodnie z Umową Bank udostępni środki do wysokości 40.000.000 zł („Limit”) z tym zastrzeżeniem, że łączna kwota pozostających do spłaty kredytowań także z wynikających z uprzednio ustanowionej linii kredytowej nie powinna przekroczyć Limitu w jakimkolwiek czasie. Na dzień przekazania raportu kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu uprzednio ustanowionej linii kredytowej wynosi ok. 21 mln zł.

Okres dostępności kredytowania rozpoczyna się od zawarcia Umowy, a kończy 30 sierpnia 2018 r. Jednakże data końcowa zostanie przedłużona o kolejne 12 miesięcy jeżeli ani Bank ani Fundusz nie złożą na co najmniej 35 dni przed upływem terminu oświadczenia, że nie chcą kontynuować linii kredytowej. Maksymalną datą do jakiej może być przedłużany termin końcowy to 31 sierpnia 2028 r.

Kredyt jest nieprzyrzeczony. Bank nie ma żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a wniosek o wykorzystanie Limitu wymaga uprzedniej zgody Banku wydawanej według jego własnego uznania.

W przypadku dokonania pobrania okres kredytowania wynosi 36 miesięcy, a pobrana kwota pozostaje do spłaty w równych ratach płatnych kwartalnie, odsetki są również płatne kwartalnie wg stopy WIBOR3M + marża 2,5% w skali roku.

Fundusz w dniu podpisania Umowy spełnił wszystkie warunki zawieszające opisane w Umowie tj.: dostarczył kopie uchwał właściwych organów Funduszu, wyrażających zgodę na zawarcie Umowy oraz ustanowienie zabezpieczenia oraz ustanowił zabezpieczenie.

Zabezpieczeniem linii kredytowej jest przelew wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na Bank na podstawie warunkowej umowy przelewu z tytułu umów handlowych na zabezpieczenie z dnia 30 marca 2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r. (poprzez rozszerzenie jej zakresu o nowo zawartą Umowę).

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Fundusz będzie dokonywał na rzecz Banku przelewu na zabezpieczenie przysługujących Funduszowi wierzytelności stanowiących zabezpieczenie każdorazowo poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o przelewie wierzytelności stanowiących zabezpieczenie.

W przypadku wystąpienia przypadków naruszenia (opisanych szczegółowo w Umowie), Bank może, według własnego uznania, wykonać wszelkie uprawnienia, a w szczególności:
(a) anulować Limit w całości lub w części;
(b) stwierdzić, że wszelkie lub jakakolwiek z wykorzystanych kwot są natychmiast, lub, jeśli dłuższy okres jest wymagany przez prawo, w najkrótszym terminie przewidzianym przez prawo (bez konieczności uprzedniego zawiadomienia o naruszeniu), i/lub
(c) wymagać, aby zostały wystawione gwarancje i/lub ustanowione zabezpieczenie przez Fundusz, jego spółkę dominującą i/lub jego podmioty powiązane w kwotach wskazanych przeze Bank w celu pełnego zabezpieczenia wszelkich wierzytelności, w którym to przypadku takie osoby muszą dostarczyć takie gwarancje i/lub ustanowić zabezpieczenia niezwłocznie.

Zarówno Umowa o ustanowienie linii kredytowej jak i umowa przelewu na zabezpieczenie nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.