Raport nr 35/2011
14.04.2011

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. otrzymał od Agnieszki Buchajskiej i informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o poniższej treści:

1. Agnieszka Buchajska:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.), a także art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) jako członek Rady Nadzorczej oraz znaczący akcjonariusz zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii H) przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2011 r., nabyłam pośrednio (za pośrednictwem RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace) 350.000 akcji serii H spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu po cenie emisyjnej 12,50 zł za 1 akcję.

W związku z powyższym doszło również do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych przeze mnie w Spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Emitent”) w kapitale zakładowym Spółki oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych przeze mnie akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, który spadł poniżej ustawowego progu 25%.
Wobec faktu, iż jestem podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do Spółki Renale Management Limited z siedzibą w Larnace informuję, że Spółka Renale Management Limited z siedzibą w Larnace nabyła w ramach publicznej oferty akcji serii H 350.000 akcji serii H.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia posiadałam wyłącznie pośrednio 2.676.419 akcji Emitenta, co stanowiło 29,19 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po zarejestrowaniu podwyższenia posiadam wyłącznie pośrednio 3.026.419 akcji Emitenta, co stanowi 23,39% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 3.026.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

2. Renale Management Limited z siedzibą w Larnace

„W oparciu o regulacje art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii H) przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2011 r., Spółka RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace nabyła 350.000 akcji serii H spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu.

W związku z powyższym doszło również do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych przez RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace w Spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Emitent”) w kapitale zakładowym Emitenta oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, który spadł poniżej ustawowego progu 25%.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia Spółka RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace posiadała 2.676.419 akcji Emitenta, co stanowiło 29,19 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po zarejestrowaniu podwyższenia Spółka RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace posiada 3.026.419 akcji Kredyt Inkaso S.A. co stanowi 23,39% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 3.026.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 23,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”