Raport nr 11/2009
26.05.2009

Zawiadomienie osoby zobowiazanej o transakcji na akcjach

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. otrzymał od Pani Agnieszki Buchajskiej na podstawie przepisu art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami) oraz art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki Kredyt Inkaso S.A. o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 69 i 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami) zawiadamiam, że:

Jako osoba zobowiązana – członek RN dokonałam transakcji pakietowej posesyjnej zawartej na GPW w Warszawie. W dniu 19 maja 2009 r. zbyłam 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji po cenie 6 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu;

Przed zmianą posiadałam bezpośrednio 2.207.000 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 40,17% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 2.207.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 40,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Aktualnie po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 1.607.000 (jeden milion sześćset siedem tysięcy) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 29,25% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 1.607.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Wobec faktu, iż jestem pomiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do spółki Renale Management Limited z siedzibą w Limassol która nabyła ode mnie wszystkie 600.000 sztuk akcji (będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia), posiadam pośrednio również 600.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 10,92% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Łącznie zatem, bezpośrednio i pośrednio, mój stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A. nie uległ zmianie.

Posiadam zatem (łącznie bezpośrednio i pośrednio) 2.207.000 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 40,17% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.207.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie informuję, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia zamierzam utrzymywać stan posiadania akcji spółki na obecnym poziomie w ramach grupy kapitałowej.”

Data i miejsce sporządzenia zawiadomienia: Konstancin Jeziorna, 24.05.2009 r.

Podstawa prawna:

  1. Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami);
  2. Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950).

Artur Górnik – Prezes Zarządu