Raport nr 21/2007
31.07.2007

I Treść projektów uchwał na ZWZ.; II. Informacja

  1. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. podaje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 sierpnia 2007 roku.
  2. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że z powodu braku możliwości działania Rady Nadzorczej Spółki (rezygnacja członka – raport bieżący Nr 19/2007 z dnia 16 lipca 2007 r.) ocena sytuacji Spółki dokonywana przez Radę Nadzorczą w oparciu o zasadę 18 dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” nie zostanie sporządzona i opublikowana.

Artur Górnik – Prezes Zarządu