Raport nr 57/2011
30.11.2011

Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05 o łącznej wartości 87 mln. zł

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05.

Złożone zostały zapisy na wszystkie z oferowanych 69.000 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii S04 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, jak również na wszystkie z oferowanych 18.000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii S05 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 30 listopada 2011 r. dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii S04 i S05 wynosi 87.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów złotych).