Raport nr 11/2017
18:39 9.03.2017

Informacja o wyznaczeniu przez sąd rejestrowy rewidenta do spraw szczególnych w Spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 88/2016 – informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy KRS), na wniosek akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), postanowienia z dnia 03.03.2017 r. („Postanowienie”) o wyznaczeniu spółki Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce („Biegły”), celem zbadania zagadnienia wskazanego w projekcie uchwały – przedłożonym przez Akcjonariusza wraz z odnośnym wnioskiem o jej podjęcie – pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wznowionego w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r. („ZWZ”); kwestie te były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 68/2016, 70/2016, 74/2016 i 78/2016. Emitent informował uprzednio o treści zagadnienia mającego być przedmiotem badania przez Biegłego („Badanie”) w raporcie bieżącym nr 88/2016

Zgodnie z Postanowieniem:
1) Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki są zobowiązane do udostępnienia Biegłemu dokumentów i informacji w celu przeprowadzenia Badania oraz udzielenia mu niezbędnych wyjaśnień;
2) Biegły jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi i Radzie Nadzorczej sprawozdania z wyników Badania;
3) Biegły przeprowadzi Badanie na koszt Spółki.

W odniesieniu do powyższego pkt 3) Spółka wskazuje, że cena za przeprowadzenie Badania, jaka została wskazana w ofercie Biegłego przedłożonej przez Akcjonariusza przed rozpatrzeniem sprawy podjęcia przez ZWZ ww. uchwały wynosi 108.732,00 złotych.

W związku z prezentowanym wcześniej przez Spółkę stanowiskiem o braku zasadności wniosku Akcjonariusza Spółka rozważy zaskarżenie Postanowienia.