Raport nr 6/2017
09:38 15.02.2017

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3/2016

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o dokonaniu poniższej korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3/2016, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 14.02.1017 r. („Raport”).
W treści tabelki zawierającej wybrane dane finansowe w tys. zł oraz tys. EUR (stanowiącej część Raportu), w kolumnach wskazujących okres, jakiego dane finansowe dotyczą wskazano przez omyłkę:

– 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31
– 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
– 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31
– 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

, podczas gdy powinno być:
– 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
– 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
– 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31
– 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31

Jednocześnie Spółka podkreśla, że Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 (okres od 01.04.2016 do 31.12.2016), stanowiące załącznik do Raportu nie zawiera omyłki, o której mowa powyżej. Pomimo tego Spółka przekazuje ponownie do publicznej wiadomości Raport skorygowany w powyższym zakresie.