Raport nr 10/2022
20:46 24.03.2022

Emisja obligacji serii J1.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2022 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii J1 („Obligacje”).

Obligacje serii J1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie Zadłużenia Finansowego Emitenta w formie obligacji korporacyjnych.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 55.749 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii J1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 55.749.000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). Obligacje nie będą zabezpieczone.

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach poprzez złożenie propozycji nabycia, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w sposób o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia 2017/1129.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 490 punktów bazowych.

Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 28 marca 2029 r. przy czym Emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji.

 

Pliki do pobrania