Raport nr 39/2009
30.09.2009

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 30 września 2009 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04.2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.

Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ul. Pl. Gen. Sikorskiego 13, 31-115 Kraków.

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551.

Emitent korzystał w przeszłości dwukrotnie z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. Wybrany biegły rewident dokonał przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r. oraz za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Artur Górnik – Prezes Zarządu