Raport nr 59/2023
14:53 5.12.2023

Podsumowanie emisji obligacji serii P1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 51/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 05 grudnia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 15.000 (piętnaście tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00311 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 05 grudnia 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 7 listopada 2023 r. i zakończyła się w dniu 20 listopada 2023 r.;
 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 22 listopada 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 05 grudnia 2023 r.;
 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 15.000 (piętnastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN (piętnastu milionów złotych);
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 36,18%;
 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 23.504 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery) Obligacje o łącznej wartości nominalnej 23.504.000 PLN (dwadzieścia trzy miliony pięćset cztery tysiące złotych);
 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 15.000 (piętnaście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych);
 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 15.000.000 (piętnaście milionów złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie  od 7 listopada 2023 r. do 13 listopada 2023 r. (włącznie) – 990,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), a (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r. (włącznie) – 992,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

11.370 (jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 990,00 PLN, a 3.630 (trzy tysiące sześćset trzydzieści) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 992,00 PLN.

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 581 osób;
 2. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 542 osobom;
 3. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
 4. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 14.857.260 PLN (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
 5. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:

Poniesione przez Spółkę w związku z emisją Obligacji:

 • koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji wyniosły 470 893,04 PLN;
 • koszty promocji oferty publicznej Obligacji wyniosły 36 443,54 PLN.

Powyższe koszty związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania