Raport nr 30/2020
17:36 4.12.2020

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 27 listopada 2020 roku (o czym informowano raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.) dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Bogdan Dzudzewicz, Wiceprzewodniczącym Pan Marcin Okoński, Sekretarzem Pan Karol Sowa.

Ponadto, na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”), ustalając jednocześnie jego skład na 3 osoby.
W skład Komitetu zostali powołani:
1) Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący Komitetu),
2) Daniel Dąbrowski,
3) Karol Szymański.

Pliki do pobrania