Raport nr 20/2018
14:17 29.03.2018

Rejestracja obligacji serii PA02 w KDPW (rozliczenie emisji)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018, informuje w oparciu o § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.), że w dniu 29 marca 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. („KDPW”), 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi w dniu 27 listopada 2017 r.: prospektem emisyjnym podstawowym (zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r.) oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji; Obligacje zostały oznaczone w KDPW kodem PLKRINK00238.

Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku w związku z prawidłowym wniesieniem wpłat na Obligacje przez inwestorów, którym Spółka warunkowo przydzieliła Obligacje w dniu 26 marca 2018 r. Wobec powyższego, emisja Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 000 000 złotych doszła do skutku.

Pliki do pobrania