Raport nr 25/2015
28.08.2015

Zawiadomienie o nabyciu akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (28 sierpnia 2015 r.) powziął wiedzę o wpłynięciu zawiadomienia z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nabyciu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez Konary LLC o poniżej treści:

„Spółka Konary LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Deleware 19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5805636 (dalej jako „Konary LLC”), reprezentowana przez menedżera – Opus Management USA LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent zarejestrowana pod numerem 535541, w imieniu którego działa Pani Agnieszka Rzepecka jako menadżer uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) zawiadamiamy o nabyciu akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672 (dalej „Kredyt Inkaso”). Wskazane powyżej nabycie nastąpiło w drodze wniesienia do Konary LLC wkładu niepieniężnego w postaci akcji na skutek czego Konary LLC przekroczyła poziom 5% w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso.
Nabycie akcji nastąpiło na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Akcji z dnia 24 sierpnia 2015r.
Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem spółka Konary LLC nie posiadała w ogóle akcji Kredyt Inkaso, co za tym idzie spółka Konary LLC nie posiadała praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kredyt Inkaso.
Konary LLC informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 657.286 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji Kredyt Inkaso, która to liczba stanowi 5,08% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 657.286 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso, co stanowi 5,08% głosów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso.
Ponadto Konary LLC informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Kredyt Inkaso oraz że Konary LLC nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Kredyt Inkaso.”