Raport nr 33/2019
15:36 15.07.2019

Ustanowienie drugiego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 oraz raportu bieżącego 16/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz raportu bieżącego 26/2019 z dnia 10 czerwca 2019 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o tym, że zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii F1 („Warunki Emisji”):

1) Emitent skutecznie ustanowił zastaw rządzony prawem luksemburskim na posiadanych przez Emitenta wewnątrzgrupowych obligacjach korporacyjnych o wartości nominalnej 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych); oraz

2) powziął informację, iż jego podmioty zależne tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme oraz Kredyt Inkaso Investments RO S.A. skutecznie ustanowiły zastawy rządzone prawem rumuńskim oraz Kredyt Inkaso Investments BG EAD skutecznie ustanowił zastaw rządzony prawem bułgarskim, na należących do tych spółek portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej wynoszącej, zgodnie z Warunkami Emisji co najmniej 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych);

– w celu zabezpieczenia wierzytelności (i) obligatariuszy obligacji serii F1 oraz (ii) obligatariuszy obligacji serii A1, A2, B1, C1, D1, E1, PA01, PA02, Y oraz Z wyemitowanych przez Emitenta przed datą emisji obligacji serii F1, których warunki emisji zawierały klauzulę równego traktowania wierzycieli (pari passu) („Obligacje”).

Zastawy, o których mowa w niniejszym raporcie zostały ustanowione zgodnie z Warunkami Emisji. Powyższe zabezpieczenia stanowią drugi pakiet zabezpieczeń zabezpieczających roszczenia obligatariuszy z tytułu Obligacji, ustanawianego zgodnie z Warunkami Emisji. O ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Pliki do pobrania