Raport nr 33/2018
17:55 18.07.2018

uzupełnienie raportu okresowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu okresowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. przekazanego w dniu 11 lipca 2018 r. w załączeniu przekazuje informacje wynikające z § 70 ust. 1 pkt 7, 8 i 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Pliki do pobrania