Raport nr 8/2007
11.06.2007

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Zgodnie z par. 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu („Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji serii B:

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 24 maja 2007 r.; data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 28 maja 2007 r.
 2. Data dokonania przydziału papierów wartościowych: 04 czerwca 2007 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 1 250 000 akcji serii B
 4. Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 97.7153%, stopa redukcji dla pozostałych osób z Transzy Otwartej wyniosła 98.8576%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji – zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 17 365 430
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 1 250 000
 7. Cena po jakiej papiery wartościowe (akcje) były nabywane: 12 (dwanaście) zł za każdą akcję
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: w Transzy Otwartej 272, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 78.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach: w Transzy Otwartej 269, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 78.
 10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonywania umowy o subemisję (brak subemitentów)
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 15 000 000,00 (piętnaście milionów) zł
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji (wstępnie oszacowane ze względu na brak ostatecznego rozliczenia): 1 234 541,34 zł brutto, w tym na:
  1. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 558 813,36 zł
  2. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję
  3. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 176 840,00 zł
  4. promocji oferty: 498 887,98 zł

  Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta

 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą: 0,99 zł

Artur Górnik – Prezes Zarządu